Zapni si naše upozornenia a získaj informácie o novinkách a akciách ako prvý.
20.08.2019 07:05:35

Ponuka športov:

ŽIJEME HOKEJOM aj v SYNOT TIP CLUB

ŽIJEME HOKEJOM aj v SYNOT TIP CLUB

05.05.2019

MS v hokeji v termíne 10.5.2019 do 26.05.2019 budú v našich kluboch úplne peckove!

Pre všetkých milovníkov hokejového športu sme pripravili v SYNOT TIP CLUBoch množstvo zaujímavých hokejových cien. Príďte sa zabaviť a skúsiť šťastie. Získaj možnosť zotrieť svoju hokejovú výhru. Počas celých majstrovstiev bude v našich prevádzkach možnosť sledovania priamych prenosov.

 

Pripravili sme pre hokejových fanúšikov akciu :

  • V SYNOT TIP CLUBoch Žijeme Hokejom
  • Akcia sa koná v termíne od 10.05.2019 do 26.05.2019
  • Organizátorom súťaže je spoločnosť SYNOT TIP, a.s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36 472 565, DIČ:2021570419 (ďalej len "organizátor").
  • Prevádzky:  SYNOT TIP Bardejov, SYNOT TIP Humenné, SYNOT TIP Gelnica, SYNOT TIP Kežmarok, SYNOT TIP Poprad, SYNOT TIP Prešov, SYNOT TIP Púchov, SYNOT TIP Rožňava, SYNOT TIP Trebišov, Synot tip Trenčín, SYNOT TIP Turzovka, SYNOT TIP Vranov nad Topľou, SYNOT TIP Žiar nad Hronom, SYNOT TIP Levice, SYNOT TIP Čadca, SYNOT TIP Fiľakovo (ďalej len "miesto konania súťaže") .

 

Podmienky :

 

1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže  a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z týchto osôb vo vzťahu osôb blízkych.

 

2. Do súťaže bude zapojený každý hráč, ktorý získa výhru nad 99€. Pri vyplatení svojej výhry má  možnosť skúsiť šťastie a získať niektorú z hokejových cien, tým, že si vyberie jeden zo stierateľných   žrebov. Medzi stierateľnými žrebmi sa nachádzajú žreby podľa bodu 7.. Odmeny na prevádzky sú rozdelené do troch skupín, ktoré rozhodol organizátor. Medzi žrebmi sa nachádzajú aj nevýherné žreby v pomere 1:3.

 

3. Účastník súťaže, ako dotknutá osoba, súhlasí v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") s pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (spracúvané osobné údaje: priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia, maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely. Účastník má právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, http://www.dataprotection.gov.sk/.

 

4. Ak účastník nesúhlasí s uchovaním osobných údajov, môže svoj súhlas odvolať písomne (poštou na adresu organizátora) alebo elektronicky (emailom na adresu zodpovednej osoby: dpo@synottip.sk). Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

 

5. Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Organizátor bude dozerať na regulérny priebeh súťaže.

 

6. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže, vrátane času konania súťaže, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady.  V prípade otázok účastníkov súťaže organizátor poskytne podrobné informácie a podklady k priebehu súťaže. Ak bude mať organizátor podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníkov alebo inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému konaniu došlo, bude účastník zo súťaže vylúčený. To isté platí aj v prípade iného konania účastníka alebo inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla  či mohla napomôcť k výhre, ak je inak v rozpore s pravidlami alebo podmienkami, či so zásadami poctivej súťaže a fair play. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.  Účasť v súťaži je nemožné vymáhať súdnou cestou. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.