19.06.2019 14:49:11

Ponuka športov:

Zapojte sa do losovania o HUAWEI Y6 2018.

Zapojte sa do losovania o HUAWEI Y6 2018

09.01.2019

V januári 2019 odmeňujeme za vstup do prevádzky. Zapojte sa do losovania o HUAWEI Y6 2018.

Pravidlá súťaže

 

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť SYNOT TIP, a.s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36 472 565, DIČ:2021570419 (ďalej len "organizátor").

 

2. Čas konania súťaže

Súťaž sa koná od 01.01.2019 do 01.02.2019

 

3. Miesto konania súťaže

Prevádzky SYNOTtip CLUB Bardejov, SYNOTtip CLUB Humenné, SYNOTtip CLUB Gelnica, SYNOTtip CLUB Kežmarok, SYNOTtip CLUB Poprad, SYNOTtip CLUB Prešov, SYNOTtip CLUB Púchov, SYNOTtip CLUB Rožňava, SYNOTtip CLUB Trebišov, SYNOTtip CLUB Trenčín, SYNOTtip CLUB Turzovka, SYNOTtip CLUB Vranov nad Topľou, SYNOTtip CLUB Žiar nad Hronom, SYNOTtip CLUB Levice, SYNOTtip CLUB Čadca, SYNOTtip CLUB Fiľakovo (ďalej len "miesto konania súťaže") .

 

4. Účasť v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže  a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z týchto osôb vo vzťahu osôb blízkych.

 

5. Mechanika súťaže (alebo princíp)

Do súťaže bude zapojený každý hráč, ktorý pri vstupe obdrží lístok za vstup. V prevádzkach SYNOTtip CLUB (Vranov nad Topľou, Čadca, Poprad, Trenčín, Rožňava) bude za vstup odmenených prvých 500 hráčov. V ostatných prevádzkach SYNOTtip CLUB (Humenné, Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Prešov, Púchov, Trebišov, Turzovka, ŽnH, Levice, Fiľakovo) prvých 300 hráčov. Hráč rozhodne sám či sa do súťaže zapojí a vhodí odtrhnutú časť lístka do škatule, ktorá je na prevádzke umiestnená na bare, tým bude automaticky zaradený do losovania o mobilný telefón HUAWEI Y6, ktoré sa uskutoční 1.2.2019. Po vylosovaní výherného lístka s unikátnym číslom bude lístok zverejnení 7 dní od losovania na určené viditeľné miesto. Hráč, ktorý sa preukáže s rovnakým unikátnym číslom, získava odmenu HUAWEI Y6.

 

6. Výhry

Hlavná cena HUAWEI Y6 na každú prevádzku

 

7. Osobné údaje

Účastník súťaže, ako dotknutá osoba, súhlasí v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") s pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (spracúvané osobné údaje: priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia, maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely. Účastník má právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Ak účastník nesúhlasí s uchovaním osobných údajov, môže svoj súhlas odvolať písomne (poštou na adresu organizátora) alebo elektronicky (emailom na adresu zodpovednej osoby: dpo@synottip.sk). Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

 

8. Zodpovednosť

Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Organizátor bude dozerať na regulérny priebeh súťaže.

 

9. Ostatné ustanovenia a podmienky

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže, vrátane času konania súťaže, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady.  V prípade otázok účastníkov súťaže organizátor poskytne podrobné informácie a podklady k priebehu súťaže. Ak bude mať organizátor podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníkov alebo inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému konaniu došlo, bude účastník zo súťaže vylúčený. To isté platí aj v prípade iného konania účastníka alebo inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla  či mohla napomôcť k výhre, ak je inak v rozpore s pravidlami alebo podmienkami, či so zásadami poctivej súťaže a fair play. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.  Účasť v súťaži je nemožné vymáhať súdnou cestou. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.