21.02.2019 21:40:28

Ponuka športov:

Akcia HRAJ, ZBIERAJ, VYHRAJ

Akcia HRAJ, ZBIERAJ, VYHRAJ

01.07.2018

Pravidlá súťaže  "HRAJ ZBIERAJ a VYHRAJ" vo vybraných cluboch SYNOT TIP

 

 

Pravidlá súťaže v SYNOT TIP CLUB TRENĆÍN

 

1. Organizátor súťaže Organizátorom súťaže HRAJ, ZBIERAJ a VYHRAJ ( ďalej len "súťaž") je spoločnosť SYNOT TIP, a.s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36 472 565, DIČ:2021570419 (ďalej len "organizátor").

2. Čas konania súťaže Súťaž sa koná od 1.7.2018 do 30.9.2018. Žrebovanie prebehne vždy v prvý týždeň v mesiaci.

3. Miesto konania súťaže Prevádzka SYNOTtip CLUB Trenčín, SYNOTtip CLUB Trenčín hotel Elizabeth (ďalej len "miesto konania súťaže") .

4. Účasť v súťaži Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z týchto osôb vo vzťahu osôb blízkych.

5. Mechanika súťaže (alebo princíp) Do súťaže bude zapojený každý aktívny hráč ( hráč, ktorý hral hazardné hry na termináli VLT ), ktorý obdrží od organizátora pri vyplatení výhry nad 50 € nálepku, ktorou postupne dopĺňa polia. Nálepka je s označením ŠPZ mesta vybranej prevádzky. Ak hráč nesplní podmienky aktívneho hrania hazardných hier na VLT, organizátor mu nemusí odovzdať nálepku. Po vyplnení všetkých určených miest (10 určených polí na nálepky) a vyplnení osobných údajov bude zaradený hráč do žrebovania. O čase žrebovania budú hráči informovaní prostredníctvom uvedeného kontaktu. V určený deň žrebovania budú v poradí od posledného (tretieho) miesta po prvé miesto vyžrebovaní 3 hráči. Ak vyžrebovaný hráč nebude prítomný pri žrebovaní, výhra prepadne v prospech organizátora.

6. Výhry Ceny: 3. miesto 100 € , 2.miesto 200 € , 1. miesto 300 €

7. Žrebovanie prebehne na prevádzkach v poradí : 1. žrebovanie prebehne v prvom augustovom týždni v prevádzke SynotTip Club Trenčín Hotel Elizabeth, 2. žrebovanie prebehne v prvom septembrovom týždni v prevádzke SynotTip Club Trenčín Zlatovská, 3. žrebovanie prebehne v prvom októbrovom týždni v prevádzke SynotTip Club Trenčín Hotel Elizabeth.

8. Osobné údaje Účastník súťaže, ako dotknutá osoba, súhlasí v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") s pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (spracúvané osobné údaje: priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia, maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely. Účastník má právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk. Ak účastník nesúhlasí s uchovaním osobných údajov, môže svoj súhlas odvolať písomne (poštou na adresu organizátora) alebo elektronicky (emailom na adresu zodpovednej osoby: dpo@synottip.sk). Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

9. Zodpovednosť Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Organizátor bude dozerať na regulérny priebeh súťaže.

10. Ostatné ustanovenia a podmienky Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže, vrátane času konania súťaže, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady. V prípade otázok účastníkov súťaže organizátor poskytne podrobné informácie a podklady k priebehu súťaže. Ak bude mať organizátor podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníkov alebo inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému konaniu došlo, bude účastník zo súťaže vylúčený. To isté platí aj v prípade iného konania účastníka alebo inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla či mohla napomôcť k výhre, ak je inak v rozpore s pravidlami alebo podmienkami, či so zásadami poctivej súťaže a fair play. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Účasť v súťaži je nemožné vymáhať súdnou cestou. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

Pravidlá súťaže v SYNOT TIP CLUB ROŽŇAVA

 

1. Organizátor súťaže Organizátorom súťaže HRAJ, ZBIERAJ a VYHRAJ ( ďalej len "súťaž") je spoločnosť SYNOT TIP, a.s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36 472 565, DIČ:2021570419 (ďalej len "organizátor").

2. Čas konania súťaže Súťaž sa koná od 1.7.2018 do 30.8.2018. Žrebovanie prebehne vždy v druhý septembrový týždeň.

3. Miesto konania súťaže Prevádzka SYNOTtip CLUB Rožňava(ďalej len "miesto konania súťaže") .

4. Účasť v súťaži Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z týchto osôb vo vzťahu osôb blízkych.

5. Mechanika súťaže (alebo princíp) Do súťaže bude zapojený každý aktívny hráč ( hráč, ktorý hral hazardné hry na termináli VLT ), ktorý obdrží od organizátora pri vyplatení výhry nad 50 € nálepku, ktorou postupne dopĺňa polia. Nálepka je s označením ŠPZ mesta vybranej prevádzky. Ak hráč nesplní podmienky aktívneho hrania hazardných hier na VLT, organizátor mu nemusí odovzdať nálepku. Po vyplnení všetkých určených miest (10 určených polí na nálepky) a vyplnení osobných údajov bude zaradený hráč do žrebovania. O čase žrebovania budú hráči informovaní prostredníctvom uvedeného kontaktu. V určený deň žrebovania budú v poradí od posledného (tretieho) miesta po prvé miesto vyžrebovaní 3 hráči. Ak vyžrebovaný hráč nebude prítomný pri žrebovaní, výhra prepadne v prospech organizátora.

6. Výhry Ceny: 3. miesto 100 € , 2.miesto 200 € , 1. miesto 300 €

7. Žrebovanie prebehne na prevádzke : v druhý septembrový týždeň v Synot Tip Club Rožňava

8. Osobné údaje Účastník súťaže, ako dotknutá osoba, súhlasí v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") s pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (spracúvané osobné údaje: priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia, maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely. Účastník má právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk. Ak účastník nesúhlasí s uchovaním osobných údajov, môže svoj súhlas odvolať písomne (poštou na adresu organizátora) alebo elektronicky (emailom na adresu zodpovednej osoby: dpo@synottip.sk). Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

9. Zodpovednosť Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Organizátor bude dozerať na regulérny priebeh súťaže.

10. Ostatné ustanovenia a podmienky Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže, vrátane času konania súťaže, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady. V prípade otázok účastníkov súťaže organizátor poskytne podrobné informácie a podklady k priebehu súťaže. Ak bude mať organizátor podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníkov alebo inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému konaniu došlo, bude účastník zo súťaže vylúčený. To isté platí aj v prípade iného konania účastníka alebo inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla či mohla napomôcť k výhre, ak je inak v rozpore s pravidlami alebo podmienkami, či so zásadami poctivej súťaže a fair play. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Účasť v súťaži je nemožné vymáhať súdnou cestou. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.